Lek och stöttning i läs-skrivinlärning

Jag har tidigare skrivit om hur vi tränar på att läsa och räkna med namnkort i F-klassen bland annat här. Nu jobbar vi varje morgon på det viset och stavar i kör namnen på alla de som är frånvarande. Under dagen hänger ofta namnkort och anteckningar kvar på tavlan. Det är positivt då det underlättar för barnen att lära sig skriva namnen i den fria leken. De tillgängliga texterna gynnar deras litteracitet (Hagtvet 2006).

Idag observerade jag just att 2 barn använde namnkorten som förlaga då de skrev alla namnen på tavlan tillsammans. Det är roligt att se dem arbeta av egen motivation. Antagligen var denna övning precis på rätt nivå där förmåga och utmaning matchade och gav ”flow (Csikszentmihalyi).

Men de flesta barnen i vår grupp är ännu inte redo för en sådan driven lek med bokstäver. De behöver fortfarande stöttning. För att underlätta lärandet har vi satt upp alfabetet invid dörren så att vi kan använda oss av det när vi som inträdesbiljett ska plocka namn. Då kan vi ge ledtrådar genom att peka på rätt förstabokstav. Så får barnen försöka finna det sökta namnet. De blir tvungna att anstränga sig.

Att skifta mellan utmaning och träning ger bra dynamik i undervisningen påtalar James Nottingham. Han har myntat begreppet the LearningPit – lärgropen eller en lärandeutmaning i Nina Cronees översättning. Här är gropen en bild som gestaltar den svårighet som det kan innebära att faktiskt förstå ett begrepp. Det ska vara lite utmaning och ansträngning menar han. Det är då vi verkligen lär.Att ha en medveten planering som gynnar alla kallas i Skolverkets terminologi ”generella anpassningar”(Skolverket 2014) . Med det menas att vi ska känna till elevernas erfarenhet och intressen. Användning sv korten och alfabetstavlans närvaro skulle kunna vara en sådan generell anpassning. Så även barnens möjlighet att få lov att skriva på lek på tavlan.

Vi ska inte underskatta vad leken betyder för barnen. Inte minst för barn i åldern 5-6 år. Att visa respekt för barns lek är också ett ämne som betonas i boken Lek på allvar av Ole Fredrik Lillemyr (Liber 2013). Lillemyr refererar till Levy då han betonar att leken är ett område där barnets lust och inre motivation är nära kopplad till att barnet känner att det har kontroll över något där det sätter verkligheten åt sidan. Vi fröknar gläder oss särkilt när leken skapa tillfälle till övning – ett lärande utan stress.

Källor:

Eriksen Hagtvet, Bente (2006), Skriftspråksutveckling genom lek, Natur och kultur

http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

5 comments for “Lek och stöttning i läs-skrivinlärning

Lämna ett svar