Med faddrar i närmiljön

Bild: Karolina Vidlund

Nynäsviken låg blank som en spegel då vi härom dagen gick på årlig vårvandring med våra faddrar i årskurs tre. Tillfället ger barnen en möjlighet att besöka närmiljön (Lgr 11). Något vi tror kommer gynna deras omsorg om miljön i framtiden samtidigt som de får kunskap om vart man kan gå för att njuta av denna vår gemensamma skatt. De får också lära sig hur man ska bete sig i naturen. Vi har lärt oss om allemansrätten tillsammans som jag skrivit om här. Nu fick vi tillfälle att träna lite.

Barnen i vår förskoleklass har nu träffat treorna ett flertal gånger under året och det är tydligt att de börjar känna sig riktigt hemma med varandra. De har också fått bekanta sig med treornas fröken som kommer bli deras fröken nästa termin. Detta gör dem tryggare i övergången från förskoleklass till årskurs ett. Det är viktigt att fånga upp alla barn i övergångar mellan skolformer poängteras av flera undersökningar (SOU 2010:95) och nu även i den reviderade läroplanen för förskoleklassen. Målet är att alla elever ska lyckas i skolan och för detta krävs att alla elever mår bra och kan fungera och hitta en plats skolan.

Vi tänker att fadderskap är ett bra sätt att skapa en känsla av delaktighet och inkludering för eleverna.Relationen till läraren är viktig men även relationer till andra elever (Liljegren 1991). För att känna verklig delaktighet i skolan är det viktigt att få ett nätverk av relationer till flera barn tänker vi, och det är här fadderskap kommer in. Har eleverna flera vänner/bekanta på skolan känner de sig tryggare. Och det gäller inte bara de yngre barnen utan även de äldre mår bra av kontakten. Här kan det dock vara en poäng att fundera lite på hur vi ska gruppera då barnen kommer att fungera lite som läranderesurser för varandra (Wiliam & Leahy 2015:177-207) .

Liljegren, Britta (1991/2000) Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samspel, Lund: Studentlitteratur

SOU 2010:95. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

Lämna ett svar