Problemlösning om julklappar i samlingen

Idag började skolan igen. Efter ett välförtjänt jullov var både vi och barnen sugna på att sätta igång. För att pigga upp samlingen så att den ska kännas spännande och utmanande gjorde vi idag en övning i problemlösning tillsammans från korten Tänk kreativt av Ingrid Olsson & Margaretha Forsbäck, (Betapedagog). Efter en inträdesbiljett där varje barn fick en liten additionsövning och att ett barn presenterat dagen var det så dags. Jag hade ritat uppgiften på tavlan. Den handlar om fem olika paket. Det passar ju bra så här runt jul. Barnen får ett antal ledtrådar och ska klura ut i vilket paket det ligger en kamera. Ledtrådarna är t.ex.

  • Den ligger inte i det största paketet.
  • Den ligger inte i paketet längst till höger.
  • Den ligger inte i paketet mitten.
  • Den ligger inte i det minsta paketet.

Först läste jag ledtrådarna och ett barn hade omedelbart ett förslag till lösning. Sedan gick vi igenom övningen tillsammans ledtråd för ledtråd. Olika barn fick gå fram och stryka de paket som vi kunde utesluta av ledtrådarna. Vi kunde då också tydliggöra och förklara viktiga begrepp i texten som exempelvis höger, mitten, störst och minst. Men vi fick också möjlighet att vägleda barnen i hur vi kan jobba med att utesluta olika alternativ och systematiskt stryka över dem för att finna lösningen. På så vis tänker vi att vi tränar dem i att lösa problem samtidigt som vi repeterar viktiga begrepp dvs. vi lär vi oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999). Och alla kan vara med och koncentrera sig då bilderna på tavlan fungerar som praktiska representationer. (Forsmark, 2011). Det gynnar den som ännu inte förstått det abstrakta begreppet av olika anledningar må det vara kognitiva eller språkliga. Med bildens stöd stöttas de till förståelse i processen. Att arbeta ”multimodalt”, dvs. med stöd av exempelvis bild till text uppmuntras i ett språkutvecklande arbetssätt (Cummins 1996, Gibbons 2006). Det förespråkas speciellt för flerspråkiga som behöver stöd för att lära sig begreppen på svenska. Men som så ofta med ”speciell pedagogik” underlättar metoden och gynnar språkutveckling för alla barn.

Litteratur:

Cummins,Jim (1996) Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. California Association for Bilingual Education

Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Forsmark,Jenny (2011) Att utveckla den matematiska kompetensen i Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson Inger (sred), (2011) Specialpedagogik och funktionshinder, Stockholm, Natur och kultur

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm, Norstedts

Malmer, Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

Lämna ett svar