Klockan och matematiska begrepp

På torsdagar har jag stödundervisning i en klass genom att undervisa i den i två halvklasser. Vi talar matematik och skriver samt ritar för tillfället. I början av året jobbade vi mycket med klockan. Nu blir det mycket begrepp och jag hämtar inspiration från Gudrun Malmers klassiker Bra matematik för alla (1999). Genom att vi skriver på IPad känner eleverna sig ofta nöjda med sina alster och vi brukar hänga upp dem på utställningsväggen utanför klassrummet. På så vis skapas fler tillfällen till samtal kring vad vi lär. Vår snälla vaktmästare Kenta har spänt upp rep på väggen så det är lätt för eleverna att egenhändigt hänga upp sina alster med klädnypa.

Förra veckan jobbade vi med begreppet hälften

Efter att ha placerat eleverna i positiva lärpar brukar jag sätta mig på en stol och läsa deras egenhändigt författade mattetal från förra veckan. Jag sitter ner för att förmedla lugn i en grupp som annars lätt smittas av mycket aktivitet. De gillar att höra sina egna och varandras tal (mattesagor) och vi klurar på svaren tillsammans. På så vis repeterar vi begreppen som vi tagit upp och får flera tillfällen att tala, rita och skriva matematik på tavlan. Sedan är det dags för ett nytt begrepp eller som i torsdags att repetera klockan genom att skriva något om ett klockslag.

Jag gav som vanligt eleverna exempel på tavlan. Jag har också miniwhiteboard till hjälp om eleverna behöver en stötta för sitt skrivande. Efter att de skrivit ut sin text skulle de sedan klippa ut en klocka och klistra upp på pappret. På NCM finns fina klockor att skriva ut här. Eleverna skulle också rita in visarna för sitt klockslag. Slutligen skulle de rita något för att gestalta sin text.

När eleverna skriver om sig själva kommer det fram detaljer. En elev ritar och berättar att hon fått ananas till frukost. En annan hur han njuter av att äta frukost sent på helgen. När vi får kunskap om eleverna och deras intressen får vi också verktyg att anpassa/differentiera undervisningen för att skapa motivation hos eleven (Lgr 11, Wallberg 2019) Då elevernas alster hänger i korridoren uppmuntrar de till fler samtal. Då jag ska gå med klassen till maten pratar vi åter om texterna. – Äter du cornflakes? frågar en elev och jag får tillfälle att berätta att det gjorde jag ofta som barn. Att skapa en miljö som ger utrymme för fler samtal kring vad vi lär är bra. Enligt Nuthall (2007) är det flera arenor som påverkar elevens förmåga att lära: lärarens undervisning, kamratkulturen och elevens eget inre liv med förkunskaper etc.

Malmer, Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

Nuthall Graham, (2007) The hidden lives of learners, Wllington: NZCER PRESS

Wallberg, H (2019) Lektionsdesign: en handbok, Gothia Fortbildning

Lämna ett svar