Antal bokstäver

I veckan som gick jobbade vi lite med antalet bokstäver i våra namn. Som inträdesbiljett i samlingen fick barnen räkna bokstavsljud/antal bokstäver i sina namn. Så fick de placera sitt namnkort i rätt stapel med motsvarande tal. På så vis lär de sig kopplingen mellan tal och antal-taluppfattning. Vi pratade sedan lite om staplarna och jämförde dem. Då använde vi matematiska begrepp som fler än, färre än, flest, hur många fler? På det här sättet räknar vi med konkret material, något som gynnar barnens taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999). Senare under dagen fortsatte vi på samma tema. Nu gjorde vi raketer av kvadrater, rektanglar och trianglar. Lika många som antalet bokstäver i våra namn. Här var den kreativa uppgiften ganska styrd och ändå är det slående hur personligt det ändå alltid blir när barnen sätter igång med att skapa. De besjälar sina alster på olika sätt med detaljer, färgval och hur de slutför sitt arbete.För att det skulle gå smidigt att låta alla pyssla samtidigt hade vi förberett lagom stora bitar papper i olika färger. De fick också varsin bit papper i silver och guld. Något som de uppskattar. Med blankt papper blir det liksom lite ”fest” i skapandet. Om vi gör ett bra förberedelsearbete med ett gående bord av lagom anpassat material får dessutom mindre svinn och ett flow i arbetsprocessen.

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

Lämna ett svar