Innovativ inskolning

Det är viktigt att fånga upp alla barn i övergångar mellan skolformer. Det poängteras av flera undersökningar (SOU 2010:95) och nu även i den reviderade läroplanen för förskoleklassen. Målet är att alla elever ska lyckas i skolan och för detta krävs att alla elever mår bra och kan fungera och hitta en plats skolan.

I inskolningen av våra nuvarande F-klasser har vi jobbat vidare med konceptet faddrar (som jag tidigare skrivit om vår här). Förra årets förskoleklassare fick bli faddrar till de blivande F-klassarna som vi bjöd in för ett besök tillsammans med sina förskollärare i slutet av vårterminen. De blivande F-klassarna fick på detta sätt både bekanta sig med vår skolgård och vårt klassrum i förväg. De fick pröva att leka här, både inne och ute tillsammans med sina faddrar. Dessutom kom barnen på besök i klassrummet tillsammans med sina föräldrar vid ett tillfälle.

Detta upplägg upplever vi nu mycket trygghetsskapande för eleverna som redan efter ett par dagar verkar mycket hemmastadda och självständiga i vår miljö. Deras faddrar är nu kamrater i årskurs 1 som gärna vill leka och som är med i vårt fritids.

Att de blir självständiga och trygga gynnar deras psykiska hälsa och skolresultat i framtiden visar forskning. Inte minst flickor gynnas av detta. Med självständighet menas dock inte att de ska lämnas med för mycket eget ansvar. En nära relation till läraren och lärarens ledarskap är fortfarande mycket viktigt för att lyckas i skolan (Westling Allodi, 2010).

SOU 2010:95. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer

Westling Allodi, M. (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

2 comments for “Innovativ inskolning

Lämna ett svar