Utmana och lära på fritids – en fråga om demokrati

På Glädjens ”fritids” har en grupp barn designat en snöstjärna i samspel med sin pedagog

Samarbete är en vanlig arbetsform på fritids och kan lära barnen att tro på sin förmåga att utveckla och förändra saker tillsammans.

Skolan börjar imorgon hos oss men på fritids har det hänt en del sedan sist. Min kollega Helena Gerner har utmanat en grupp elever att göra en snöstjärna av gamla mjölkkorkar bland annat. Visst blev det fint. Men det är inte för resultatets skull som jag vill ta upp det här. Det är processen jag är ute efter. Det är nämligen ett arbete i flera steg som kräver dialog och samarbete.

Först har korkar samlats, en aktivitet som initierats av pedagogen. Sedan har barnen skissat förslag och valt ut den stjärna som de tyckte passade bäst. Därefter har de monterat korkarna i enlighet med skissen. För att överföra och förstora skissen bad de om hjälp som de också fick från Helena. Montaget har de färdigställt själva.

Att som pedagog föra dialog med eleven för att vägleda och stötta känner vi väl alla igen från Vygotskji och hans optimala utvecklingszon. Det är också dessa samtal som Vygotskji menar sedermera kommer att internaliseras av barnen till en inre dialog – ett tänkande som gör att barnet blir mer självständigt.

Ann Pihlgren (2015) tar upp att fritidshemmet ska erbjuda utbildning enligt skollagen, förutom att det ska erbjuda en meningsfull fritid  (SFS 2010:800, 14kap.2-3). Att jobba praktiskt är ju typiskt på fritids och i det här projektet knyter aktiviteten an till flera mål i läroplanen Lgr 11 som gäller både skola och fritids. Eleverna ska:

  • utvecklas till demokratiska medborgare (att utveckla egna ideer ger en tro på samarbete)
  • lära sig kunskaper och värden (att skissa, planera, diskutera, välja, samarbeta och montera)
  • utveckla respekt för miljön – (att återanvända korkar).

Att utmana till lärande som Helena gjorde i det här projektet är också en central fråga för James Nottingham som skrivit flera böcker i ämnet och nu senast Utmanande dialog (Natur och Kultur 2016). Här tar han upp många olika aspekter kring hur vi kan kommunicera kring lärande för att utmana eleverna.

Litteratur

Pihlgren, Ann. (2015) Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget, Studentlitteratur

Nottingham, James (2016) Utmanande dialog, Natur och Kultur

Lämna ett svar