Stöttning inför läsning

Då brister i alfabetskunskap tycks predicera läsproblem (Jacobsson & Lundberg, 1995:57) stöttar vi alla barn i förskoleklassen att säkert lära sig alla bokstäver – stora och små. Dessutom jobbar vi med fonologisk medvetenhet genom Bornholmsmodellen som jag skrivit om exempelvis här, häroch här. Den språkliga medvetenheten som övas upp i Bornholmsmodellen är förutom bokstäverna en annan viktig nyckel för att kunna lära sig läsa.

Nu har vi börjat ”stötta” våra elever lite mer aktivt för att de ska lära sig alla bokstäver i förskoleklassen. Då vissa barn redan kan läsa kommer den här aktiviteten att sortera under ”särskilda anpassningar” (Skolverket 2014). Vi vill dock att stödet ska kännas bra, mer som en generell anpassning där undervisningen planeras för att gynna alla elever. Därför använder vi Ipad under tiden för vår ”lärandelek”. Efter lunch brukar vi ha sådan lek då vi vuxna delar upp barnen i grupper för att bygga/leka/spela på olika sätt. På så vis lär de känna varandra i olika nya konstellationer där de får tillfälle att öva på olika saker. Vid detta tillfälle får en grupp barn börja med Ipad där vi jobbar med bokstäver och bokstavsljud på elevspel.se/träna bokstavsljud och appen Bornholmslek – bygga ord. Så får vi tillfälle att öva lite extra med alla som behöver.

Och då vi hunnit jobba med vissa så är det naturligtvis fler som står på tur och vill träna på paddorna. De är populära bland barnen och har hög status. Detta påverkar de stöttade barnen på ett sätt att de inte känner sig utpekade. Paddorna kan dock ha en uppskruvande inverkan på barnen är vår upplevelse. Därför har vi dragit på att använda dem och istället övat mest på analoga sätt så länge som möjligt. Den som spar – han har, tänker vi. Variation är ju en viktig fråga i klassrummet för att eleverna ska känna att undervisningen är spännande och utmanande. Här kan introduktionen av digitala hjälpmedel också bidra till en sådan upplevelse av variation.Jacobsson C & Lundberg I (1995) Läsutveckling och dyslexi, Liber utbildning

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

Lämna ett svar