Från frö till planta

Ivana exponerar elevernas arbete på ett sätt som ger ökad förståelse och underlättar minne.

I våra förskoleklasser arbetas med flera olika teman över året. Tanken är att skapa mening för eleverna och ge en god förförståelse i olika systemkunskaper som barnen kan ha nytta av i skolan. Sedan vi började med detta arbetssätt har vi fått mer välfungerande elevgrupper. Det är bra att arbeta ämnesövergripande menar Hattie 2017, särskilt i låg och mellanstadiet och i elevgrupper med begränsade förkunskaper. Eleverna upplever skolan som stimulerande då de får lära sig mycket om både rymden, kroppen, vattnets kretslopp och naturen. I vår senaste enkät från skolinspektionen ligger vi väldigt högt och särskilt högt i stimulans och bemötande. Det rimmar väl med våra förhoppningar då vi vet att de viktigaste frågorna för att alla elever ska lyckas är 1) ett välkomnande klimat och 2) en varierad undervisning (Ainscow et al 2012).

Humlor och bin studeras och intrycken bearbetas estetiskt.

Det tematiska arbetet utgör den röda tråden kring vilket vi läser, skriver, sjunger och ritar. Nu har man börjat med tema från frö till planta och i veckan har man arbetat kring insekter och pollinering. På elevernas väg till matsalen exponerar läraren arbetet på ett genomtänkt sätt som underlättar förståelse och minne. Att synliggöra kunskapen ger eleverna flera tillfälle att samtala och tänka kring den. Genom att kunskapen om bin tar formen av hexagoner i ett bisamhällen underlättar gestaltningen för att eleverna ska minnas. Bilden förstärker kunskapen och kan vara ett ökat stöd för att minnas. Man får också tillfälle att se sin och andras målning av en humla. Genom att titta på och tala om varandras alster kan kunskapen också bli ett kitt i elevernas gemenskap. Att låta eleverna få tillfälle att återkomma till kunskap på olika sätt över tid kan göra att den planterar sig i långtidsminnet. För att memorera och förstå ett koncept krävs i allmänhet 3-4 olika tillfällen av aktivt tänkande (Nuthall 2005).

En liten humla. ur Under ett rabarberblad av Lena Sjöberg

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213

Nuthall Graham (2005) Kulturella myter och realiteter i klassrumsundervisning och lärande; en personlig resa. i Hartell, Hjelm & Kornhall (red) (2018) Nyckeltexter i utbildningsvetenskap Stockholm: Natur & Kultur

Lämna ett svar