Systemkunskap för vår tid

Vattnets kretslopp åk 2

Elevers resultat och förmåga i skolan handlar sällan om intellekt men mer om deras motivation och förkunskaper. Det upptäckte man i Nya Zeeland efter flera år av noggranna studier genom observationer, ljudupptagningar och kodning av lärprocessen i klassrummet (Nuthall 2005/07). Studierna visade att eleverna förvånansvärt sällan lärde sig något i klassrummet och det hände också att missförstånd kom att spridas. Hur undervisningen organiserades var och är utslagsgivande menade därför Nuthall som ville se läraren som en tankeläsare. Någon som ställer sig frågorna:

  • Vad kan eleverna?
  • Vad har de förstått?
  • Vad tänker de egentligen?

Den engagerade läraren vill nå varje elev. Genom att intressera sig för elevernas tänkande finner vi nycklar att påverka.

En bild av ett system

Då jag kom till skolan idag blev jag glad. På väggen i korridoren såg jag bilder av vattnets kretslopp utanför Helena Priors klassrum. Bilden av kretsloppet är ett schema för ett mer komplicerat sammanhang. Att solens värme får vattnet att dunsta. Att molnen som stiger åter får vattnet att falla till jorden osv. Både fysik, kemi, biologi och geografi bidrar till förståelsen av denna vår värld. Med tanke på klimatförändringar och globala mål är det särskilt viktig kunskap att bemästra för elever i vår tid.

Sjunga för att minnas.

Bilderna av kretsloppet vittnar om elevernas lärande. Här har man också sjungit för att öka förmågan att memorera och förstå. Intresse för kretsloppet har vi bäddat för redan i förskoleklass på den här skolan just av den anledning att förkunskap kan bidra till motivation. Att introducera kretsloppet i F blir därmed ett sätt att arbeta kompensatoriskt. Om elever känner igen sig vill de bygga vidare på sina kunskaper. De blir mer aktiva. Vi vet idag att det är aktivt tänkande hos var och en som leder till lärande och minne (Shimamura 2018). Även pragmatikern John Dewey insåg detta på sin tid: ”Intresse är ett tecken på spirande kunskap”.

Solens värme driver kretsloppet

Då jag ser barnens bilder är det också påtagligt att alla elever gjort sitt bästa. Detaljrikedom och färgläggning vittnar om en undervisning där de fått feedback och uppmuntran att arbeta igenom både innehåll och form. Det är ett positivt tecken då elever som lär sig att arbeta mot hög kvalitet i sitt lärande ofta vill fortsätta med det (Berger 2003). Att exponera elevernas alster är också något samme Berger rekommenderar för att de ska uppnå motivation och intresse att göra sitt bästa och vara flitiga.

Berger Ron, (2003) An Ethic of excellence, Building a culture of craftmanship in students, Heinemann

Nuthall Graham (2005) Kulturella myter och realiteter i klassrumsundervisning och lärande; en personlig resa. i Hartell, Hjelm & Kornhall (red) (2018) Nyckeltexter i utbildningsvetenskap Stockholm: Natur & Kultur

Nuthall Graham, (2007) The hidden lives of learners, Wllington: NZCER PRESS

Shimamura, Arthur (2018) MARGE
A Whole-Brain Learning
Approach for Students and Teachers
https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf

Lämna ett svar