Få en fadder

– Maria, Maria jag ska få ett fadderbarn!

– Och det ska jag med, och jag ska visa imorgon!

Barnen i våra nuvarande förskoleklasser flockas runt mig då jag kommer till matsalen. Pojkar och flickor är ivriga att berätta om det nya uppdrag som de har framför sig. Deras fröken Viola har nämligen förklarat för dem att de ska få ta hand om de blivande f-klassarna då de kommer på besök. Det upplever barnen som ett stort ansvar och en viktig uppgift, vilket det också är. Det är tydligt att de känner sig stolta över ansvaret.

Det är viktigt att fånga upp alla barn i övergångar mellan skolformer. Det poängteras av flera undersökningar (SOU 2010:95) och även i den reviderade läroplanen för förskoleklassen. Målet är att alla elever ska lyckas i skolan och för detta krävs att alla elever mår bra och känner sig trygga i skolan. Därför åker lärarna ut och hälsar på barnen i förskolan. Därefter bjuder vi in barnen tillsammans med sina pedagoger från förskolan för besök i slutet av vårterminen. De blivande F-klassarna får nu bekanta sig med vår idrottshall, vår skolgård och vårt klassrum i förväg. De får pröva att leka här, både inne och ute tillsammans med sina faddrar. Och just detta att hinna leka lite och lära känna en ny kamrat brukar ge grogrund för en bra skolstart.

Det är både lite pirrigt och kul att lära känna någon ny såhär. Men det är trygghetsskapande för båda parter då vi vuxna ger barnen förutsättningar att knyta an i nya relationer. På så vis kan de få utrymme för att utveckla självständighet och trygghet. Det är bra för deras psykiska hälsa och skolresultat i framtiden visar forskning. Inte minst flickor gynnas av detta. Med självständighet menas dock inte att de ska lämnas med för mycket eget ansvar. En nära relation till läraren och lärarens ledarskap är fortfarande mycket viktigt för att lyckas i skolan (Westling Allodi, 2010).

SOU 2010:95. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer

Westling Allodi, M. (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

Lämna ett svar