Flera relationer väver skyddsnät

I förskoleklassen börjar barnen sin resa genom grundskolan. Därför känns det särskilt viktigt att skapa en bra start och en plattform och kultur där barnen har möjlighet att frodas. Men hur? Ett sätt är att möjliggöra för dem att hämta näring i fler relationer. Skolverket betonar också att förskoleklassen ska ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (Skolverket 2016).

Här tänker vi kanske närmast på lärare och klasskamrater – klassrummets gemenskap. Och det är naturligtvis centralt. Men det finns också möjligheter att skapa ytterligare relationer till barn i skolan genom fadderverksamhet eller genom möten med parallella klasser. På så vis kan vi stötta alla elever i att känna sig inkluderade i gemenskapen – hitta vänner.Vår förskoleklass har faddrar i årskurs 3. Och det är påtagligt hur mycket barnen njuter av kontakten. Ska sägas att vi som undervisar i förskoleklassen också tidigare undervisat de som nu går i åk 3. På så vis kan vi lättare matcha barnen och få till positiva möten. Att gruppera och placera barn i olika konstellationer är ett sätt att anpassa undervisningen så att alla barn kommer till sin rätt. En annan förutsättning för att det fungerar bra är att vi och vår kollega i åk 3 har samsyn i uppdraget. 

I den reviderade upplagan av läroplanen trycker man också på förskoleklassens förberedande funktion där kunskap och lärande ska bädda för den fortsatta undervisningens progression. Samarbete mellan de olika nivåerna uppmuntras för vi ska kunna förebygga framtida mål i skolan. Här kan man tänka sig att pedagogerna får möjlighet att prata ihop sig och planera progressionen i olika ämnen. Men man kan också tänka sig att vi möts med barnen i olika projekt där vi får insyn om vad som komma skall.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass/laroplan-for-forskoleklassen-1.255643

Översikt och webinarier https://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Lämna ett svar