Rymden rockar i parallellen

Vi jobbar parallellt med tema rymden i skolans två förskoleklasser för tillfället. Det har många fördelar då vi kan inspireras av varandra men det kan också gynna ett lärande bland oss pedagoger. Då vi möts regelbundet blir det naturligt att dela övningar men också att reflektera över hur våra aktiviteter fungerar. På så vis får vi en djupare bild av vad som händer i klassrummet. Detta är också en ingrediens i skolutveckling, att idéerna kommer från verksamhetens golv och att de fokuserar vad som händer i klassrummet samt en koppling till teori (Folkesson 2004, Rönnerman 2012).

Idag fick jag ta del av vad mina kollegor Karolina Vidlund och Dominika Forsberg håller på med och det är så roligt att höra hur intresserade barnen är och hur de med glädje tar emot undervisningen om rymden. Några pojkar som gillar att bygga gick så långt som att konstruera början till ett solsystem i lego som de mycket stolt förevisade vid skoldagens slut. Det är verkligen ett kvitto på att undervisningen tagit skruv. Då sexåringarna tar med sig kunskapen in i lekens värld och barns kultur, där de har kontroll, är det tydligt att de tagit intryck (Mouritsen 2002). Hur kan det då komma sig att barnen är så aktiva? Att rymden fascinerar i dessa åldrar är vi många som känner igen. Men i det här klassrummet har pedagogerna gjort många olika saker för att närma sig ämnet. De har:

  • haft samtal före projektet om vad barnen visste och på så vis knutit an till deras erfarenheter.
  • berättat om bakgrunden till planeternas namn,
  • visat filmer om rymden
  • sjungit en sång om solsystemet
  • hängt upp en uppblåsbar modell av solsystemet i taket (som blev mycket uppskattad av barnen).
  • jobbat med geometriska former och gestaltat en rymdraket
  • gjort ett självporträtt i en rymddräkt.
  • hängt upp en bild av planeterna i solsystemet på väggen.

Variation och repetition verkar här vara viktiga ingredienser. Och liksom att barns litteracitet gynnas av att vi omger dem med text, torde deras förståelse för solsystemet gynnas av dessa olika ingångar i ämnet och modeller på flera håll i klassrummet. Dessutom ska vi inte underskatta frågan om klassrumsklimatet där barnen här verkar motiverade så till den grad att leken vävs samman med lärandet.

Vill du hitta mer konkret inspiration för arbete med tema rymden kan du söka här på sidan.

Litteratur:

Folkesson L (2004). Perspektiv på skolutveckling. Lund: Studentliteratur

Mouritsen, Flemming (2002)”Child culture – play culture”, i Flemming Mouritsen & Jens Quortrup (ed): Childhood and children ́s culture, University press of Southern Denmark

Rönnerman K (red) (2012) Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar