Retorik och ASL – att följa upp exkursion

Vi skriver och ritar våra intryck.

Jag berätta nyligen om hur vi var på exkursion för att leta smådjur i Coronatider här. Dagen efter vår utflykt bearbetade vi våra intryck på flera sätt. Barnen fick skriva sig till läsning på iPad genom att vi tillsammans funderade vad de särskilt lagt på minnet från utflykten. Vi skrev därefter på tavlan och sedan på iPad. Slutligen ritade vi våra intryck. Då vi skriver på iPad med talsyntes kan eleverna jobba på sin nivå. Vissa elever kan läsa och skriva mer självständigt medan andra får tillfälle att träna mer på bokstäver och bokstavsljud genom att skriva det som vi talat om och skrivit på tavlan.. För barn med motoriska svårigheter är den digitala texten till stor glädje då den blir tydlig och klar för alla och en var. På så vis känner alla att de kan lyckas.

 

Men barnen fick också lära sig mer om insekter och skalbaggar. Hur många ben de har och hur många kroppar. Hos sin fröken Ann fick de därefter också hitta på en egen skalbagge som de färglade och bestämde egenskaper för. Att på det här viset låta dem fantisera och variera kan gynna just att eleverna framstår med vissa olikheter – en interkulturell pedagogik (Sharif 2008). Att få lov att synas med sina olikheter är bra för elevernas känsla av erkännande, en aspekt av delaktighet (SPSM 2018).

Skalbaggar med olika färg och egenskaper.

Sedan var det dags att stå framför gruppen och berätta om sin insekt. Något som barnen klarade fint och också växer mycket av att göra. På så vis tränar de både att uttrycka sig, stå för sina tankar men också att tala framför gruppen vilket de kan ha stor nytta av i framtiden. Att våga stå framför gruppen själv och visa vad man man själv valt att göra kan förstärka en känsla av självständighet-autonomi. Det gynnar i sin tur barnens psykiska hälsa (Westling Allodi 2010). Men det förutsätter också att klassrumsklimatet är gott där läraren leder gruppen och skapar trygghet genom tydliga strukturer för att alla elever ska lyckas. För vår del påbörjas denna resa i halvklass där väntan på sin tur begränsas i tid och klimatet för att lyssna på kamraterna gynnas.

Sharif, Hassan (2008). Mångkultur, skola och interkulturell pedagogik, i Martin Molin, Anders Gustavsson och Hans-Erik Hermansson (red.) (2008). Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Daidalos.

SPSM (2018) Szönyi K, Söderqvist, T, Delaktighet– ett arbetssätt i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet—ett-arbetssatt-i- skolan.pdf/

Westling Allodi, M. (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

Lämna ett svar